Over ons

APETRA is een NV van publiek recht met sociaal oogmerk, die de aardolie veiligheidsvoorraden beheert die België volgens de Europese Richtlijn 2009/119/EG en het Internationaal Energie Programma van het Internationaal Energie Agentschap moet aanhouden. 

APETRA heeft twee doelstellingen:

  • de bevoorradingszekerheid inzake aardolie van België garanderen
  • zorgen dat België aan de internationale verplichtingen inzake het aanhouden van een minimumvoorraad aardolie en aardolieproducten voldoet.

APETRA is opgericht bij  Wet van 26 januari 2006 met de federale Staat als enige aandeelhouder. Deze wet legt strenge kwaliteits- en beschikbaarheidsvoorwaarden op aan de strategische reserves. Ook legt ze frequente fysieke controles op en bevat ze sancties. Ze vormt de wettelijke ruggengraat van APETRA en legt haar institutionele bepalingen vast. 

Het agentschap startte op 1 april 2007 en is sinds 1 april 2012 de enige beheerder van de Belgische strategische voorraden. Hoeveel strategische reserves APETRA jaarlijks beheert is afhankelijk van twee elementen:

  • de Belgische netto invoer (invoer - uitvoer - internationale bunkers - voorraadwijzigingen) van aardolieproducten in het voorgaande jaar 
  • de hoeveelheid voorraden die nog door de grotere Belgische aardoliebedrijven wordt beheerd (deze is herleid tot nul sinds 1/4/2012)

 

Voorraadplicht

De nationale voorraadplicht 2021 die loopt tot 30/6/2022 bedraagt zo’n  3,1 miljoen ton ruwe aardolie-equivalent.

De nationale voorraadplicht 2022, geldend van 1/7/2022 t.e.m. 30/6/2023, bedraagt 3,2 miljoen ton ruwe aardolie-equivalent.  

 

Beheerde stocks

Deze voorraden bestaan vooral uit stocks in eigendom van APETRA en liggen opgeslagen in depots en ondergrondse zoutcavernes in België en de buurlanden. De repatriëring van stock in het buitenland wordt gegarandeerd door verdragen tussen België en de andere EU Lidstaten. De voorraden zijn tegen alle risico's verzekerd. 

In beperkte mate bestaat de verplichte voorraad ook uit voorraden van de olie-industrie die APETRA reserveert via ticketcontracten. Deze geven APETRA het recht om in geval van crisis de onderliggende aardolieproducten aan te kopen. 

 

Inspectie

Voor de inspectie van de depots en de controle van de kwaliteit, kwantiteit en voortdurende aanwezigheid van de strategische oliestocks werkt het agentschap met gecertificeerde inspectiebedrijven. 

 

Crisis

De strategische voorraden zijn onze appel voor de dorst op het ogenblik van een oliecrisis. Ze maken deel uit van het gamma crisisinstrumenten die de overheid kan aanwenden wanneer een nationale bevoorradingscrisis zich aandient. Zij kunnen ook worden ingezet op vraag van de internationale gemeenschap ten voordele van andere lidstaten van de Europese Unie of van het Internationaal Energie Agentschap. APETRA’s rol in dat geval is de stocks die ze beheert zo hoog mogelijk in de distributieketen te injecteren.