Privacy & cookie policy

Gepost op 11-05-2020

Deze website www.apetra.be (“Website”) is een initiatief van APETRA, met maatschappelijke zetel te Keizerinlaan 66, 1000 Brussel (België) en met ondernemingsnummer 0884.177.368 (“APETRA” of “wij” of “ons”).

Iedere gebruiker of bezoeker van de Website (“Gebruiker”, “Bezoeker” of “u”) verstrekt door het bezoeken en/of gebruiken van de Website persoonsgegevens zoals hieronder verder toegelicht. APETRA treedt daarbij op als verantwoordelijke voor de verwerking voor wat betreft persoonsgegevens verzameld via de Website, en in die hoedanigheid streeft APETRA ernaar uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken in overeenstemming met het toepasselijke wettelijke kader, zoals de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679 van 27 april 2016 (hierna “GDPR”) en de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

U verklaart kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze Privacy en Cookie Policy (“Policy”), en aanvaardt bijgevolg de verwerking van uw persoonsgegevens zoals hierin beschreven. 

Privacy en cookie policy

1. Wie verwerkt uw persoonsgegevens? 

APETRA treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking. APETRA maakt bovendien gebruik van een aantal verwerkers die in opdracht van APETRA uw persoonsgegevens verwerken, en die de goede technische werking van de Websites verzekeren.

APETRA maakt gebruik van de volgende categorieën verwerkers in het kader van de Website: dienstverleners van APETRA, verwerkers die instaan voor het hosten van de website, verwerkers die statistieken van de Websites verzamelen en weergeven, verwerkers die reviews en beoordelingen van de Website verzamelen en weergeven, verwerkers die e-mailmarketing en andere communicatiediensten aanbieden, etc.

2. Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

APETRA verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden, en andere verenigbare doeleinden:

 • Het aanbieden van onze diensten en het uitvoeren van de overeenkomst die we met u hebben (of zullen hebben);
 • Het versturen van communicaties van niet-commerciële aard;
 • Het op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen;
 • Klantenbeheer;
 • Het bieden van toegang tot de Website en het bieden van een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring van de Website;
 • Het aanbieden van een algemene en gepersonaliseerde dienst; 
 • Het verlenen van ondersteuning bij vragen of opmerkingen; 
 • Het opvolgen van klachten;

De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten, criminele of onwettelijke gedragingen en/of iedere andere handeling die ingaat tegen de voorwaarden waaronder onze Websites worden aangeboden.

APETRA verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.

3. Op welke grond worden uw persoonsgegevens verwerkt?

APETRA verwerkt uw persoonsgegevens verzameld via de Websites op grond van (i) uw aanvaarding van deze Policy, en/of (ii) de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst die gesloten wordt tussen u en APETRA door middel van de Website (iii) de naleving van onze wettelijke verplichtingen, en/of (iv) de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan APETRA is opgedragen.

4. Op welke wijze worden uw persoonsgegevens verzameld?

Uw persoonsgegevens worden verkregen enerzijds via uzelf, bijvoorbeeld het aanmaken van uw profiel of het invullen van online formulieren, anderzijds via verschillende technische middelen waarvan de Website gebruik maakt om de Gebruikers– en Bezoekerservaring te optimaliseren en eventuele (technische) fouten in de Website te detecteren, zoals cookies (zie artikel 8) en loginformatie.

5. Welke categorieën persoonsgegevens worden verwerkt?

APETRA verzamelt de volgende categorieën persoonsgegevens binnen uw gebruik van de Website: identificatiegegevens, contactgegevens, IP-adres, tijdstip van consultatie, vermoedelijke plaats van consultatie, gegevens met betrekking tot het gebruikte toestel, andere telecommunicatiegegevens, etc.

6. Worden mijn gegevens overgedragen aan derde partijen binnen de EU?

Uw persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met de categorieën van verwerkers zoals bepaald in artikel 1 van deze Policy, met business partners van APETRA en met publieke autoriteiten (voor zover deze laatste daar daadwerkelijk recht op hebben). 

Uw persoonsgegevens worden verder niet aan derde partijen verkocht, doorgegeven of meegedeeld.

7. Cookies

Deze Website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om de gebruikerservaring efficiënter te maken. Cookies worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer en veroorzaken geen schade. Cookies besparen u de herhaalde invoer van gegevens, vergemakkelijken de overdracht van specifieke inhoud voor u en helpen ons bij het identificeren van bijzonder populaire delen van ons online aanbod. Dit stelt ons onder andere in staat om de inhoud van onze websites af te stemmen op uw specifieke behoeften.

De wet staat APETRA toe om cookies op uw apparaat op te slaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de Website. Voor alle andere soorten cookies is uw toestemming vereist. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's verschijnen.

Wij gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om social media functies te bieden en om het verkeer op onze Website te analyseren. We delen ook informatie over uw gebruik van onze website met onze social media, reclame- en analysepartners. Deze partners kunnen deze informatie combineren met andere informatie die u aan hen hebt verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.

Wij gebruiken alleen noodzakelijke cookies en statistische cookies op onze Website.

Noodzakelijke cookies helpen de Website bruikbaarder te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde delen van de Website mogelijk te maken. Zonder deze cookies zal de Website niet goed functioneren. De Website maakt gebruik van de volgende noodzakelijke cookies:

Naam

Aanbieder

Doel

Verval termijn

Type

CookieConsent

Cookiebot

Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein

1 jaar

HTTP

has_js

www.apetra.be

Registreert of de gebruiker JavaScript in de browser heeft geactiveerd of niet.

Session

HTTP

Statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren. De website maakt gebruik van de volgende statistische cookies:

Naam

Aanbieder

Doel

Verval Termijn

Type

_ga

www.apetra.be

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

2 jaar

HTTP

_gat

www.apetra.be

Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen

1 dag

HTTP

_gid

www.apetra.be

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

1 dag

HTTP

collect

Google

Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.

Session

Pixel

U kunt uw toestemming te allen tijde wijzigen of intrekken via de cookieverklaring op onze website. U kunt de helpfuncties van uw internetbrowser raadplegen om te weten te komen hoe u deze instellingen kunt wijzigen.

Toestemming wijzigen

Verander uw toestemming -  Instemming intrekken

8. Wat zijn mijn rechten?

U kan een aantal rechten betreffende uw persoonsgegevens uitoefenen ten aanzien van APETRA, voor zover u over die rechten beschikt onder de toepasselijke wetgeving. 

U kan deze rechten uitoefenen via info@apetra.be, vergezeld van een bewijs van uw identiteit. APETRA zal dergelijke verzoeken beantwoorden en al dan niet gevolg verlenen aan dergelijke verzoeken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en in principe binnen een periode van één maand, eveneens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. 

U kan zich eveneens richten tot of een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit 

Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be)
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
E-mail: contact@apd-gba.be 

Recht op bezwaar

U heeft het recht om vanwege uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gesteund is op het gerechtvaardigd belang van APETRA, en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

Recht om toestemming in te trekken

U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Deze herroeping heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de herroeping.

Recht op toegang en inzage

U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens en om een kopie van deze persoonsgegevens te verkrijgen. U heeft tevens het recht op bepaalde informatie betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens, waaronder de doeleinden van deze verwerking, de categorieën persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers, etc.

Recht op verbetering

U heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten verbeteren of om persoonsgegevens aan te vullen. 

Recht op gegevenswissing

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen indien en in zoverre:

 1. uw persoonsgegevens niet langer zijn nodig zijn voor de doeleinden;
 2. er niet langer een rechtsgrond voor de verwerking is;
 3. u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking door APETRA, of u maakt bezwaar tegen de verwerking voor direct marketing;
 4. uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; of
 5. uw persoonsgegevens gewist moeten worden om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op APETRA rust.

Recht op beperking van de verwerking 

U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens door APETRA te laten beperken indien en in zoverre:

 1. u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die APETRA in staat stelt de juistheid ervan te controleren;
 2. de verwerking onrechtmatig is en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 3. APETRA de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor de doeleinden, maar u heeft deze nodig voor een rechtsvordering;
 4. u bezwaar gemaakt heeft tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van APETRA zwaarder wegen dan die van u.

In geval van beperking van de verwerking, mogen de gegevens wel nog opgeslagen worden door APETRA.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Voor de persoonsgegevens die (i) verwerkt worden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, (ii) verstrekt werden door u zelf en (iii) verwerkt worden via geautomatiseerde procédés, heeft u het recht om deze te verkrijgen van APETRA in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm, alsook om die gegevens aan een gelijkaardige leverancier over te dragen of rechtstreeks te laten overdragen, indien dit technisch mogelijk is.

9. Wijzigingen

APETRA behoudt zich het recht voor om wijzigingen en veranderingen aan te brengen in dit beleid. APETRA zal dergelijke wijzigingen of veranderingen duidelijk kenbaar maken, waarna u deze wijzigingen uitdrukkelijk aanvaardt. Het is aan de Bezoeker of Gebruiker om dit beleid regelmatig te raadplegen.

10. Contact 

Voor alle vragen, om uw rechten uit te oefenen en voor alle andere informatie met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door of namens APETRA, kunt u contact opnemen met: info@apetra.be.